Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Odwiedziny

REGULAMIN ODWIEDZIN

W PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU

11 marzec 2016r.

§ 1

1. Zaleca się odwiedziny w Oddziałach Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Nowym Targu w godzinach od 12:00 do 20:00 w dni robocze oraz od 10:00 do 20:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne.

2. Ordynatorzy/Kierownicy Oddziałów mogą ustalić inne godziny odwiedzin, dostosowane do specyfiki Oddziału, podając stosowną informację poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do Oddziału oraz stronie internetowej Zakładu.

 

§ 2

1. W odwiedzinach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe.

2. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć pacjenci innych Oddziałów Szpitala.

 

§ 3

1. W trosce o dobro pacjentów i odwiedzających zaleca się:

1) ograniczenie do minimum ilości osób jednocześnie odwiedzających pacjenta (sugerujemy, aby jednocześnie przy pacjencie nie przebywały więcej niż dwie osoby);

2) nie uczestniczenie w odwiedzinach dzieci do 13-go roku życia.

2. Za zgodą Ordynatora/Kierownika Oddziału, przy pacjencie w stanie ciężkim, przez całą dobę może przebywać jedna osoba.

3. W uzasadnionych sytuacjach Ordynator/Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić indywidualną zgodę w zakresie odwiedzin u pacjenta.

 

§ 4

Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, ze względów epidemiologicznych lub innych istotnych przyczyn, może wprowadzić zakaz odwiedzania pacjentów.

 

§ 5

1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do:

1)opuszczenia sali chorych w trakcie wizyty lekarskiej oraz wykonywania badań diagnostycznych, czynności higienicznych i zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych;

2)przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających;

3)podporządkowania się wszelkim zaleceniom i wskazówkom personelu Oddziału w trakcie odwiedzin;

4)włożenia okrycia ochronnego na sali wzmożonego nadzoru (jednorazowe fartuchy ochronne dostępne są u pielęgniarki).

2. W przypadku zastosowania u pacjenta izolacji (drzwi oznaczone napisem „izolacja”), osoby odwiedzające są zobowiązane do założenia stosownej odzieży ochronnej, w zależności od rodzaju zastosowanej izolacji. Odzież ochronna znajduje się w takich przypadkach przed wejściem do sali pacjenta. Wejście na salę dozwolone jest jedynie za zgodą personelu medycznego.

 

§ 6

1. Osoby odwiedzające mają możliwość pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni, znajdującej się na poziomie zero.

2. Osoby odwiedzające nie mogą:

1) dostarczać pacjentowi:

a) materiałów i substancji niebezpiecznych,

b) wyrobów tytoniowych, alkoholu, narkotyków, środków odurzających,

c) produktów spożywczych i innych artykułów zabronionych przez lekarza;

2) swoim zachowaniem zakłócać spokoju innych pacjentów;

3) siadać na łóżku pacjenta lub wolnych łóżkach przygotowanych na przyjęcie pacjentów;

4) zostawiać odzieży wierzchniej na łóżku pacjenta lub wolnych łóżkach przygotowanych na przyjęcie pacjentów;

5) manipulować przy aparaturze, urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

3.W przypadku nie zastosowania się do Regulaminu lub zaleceń i wskazówek personelu Oddziału, osoby odwiedzające mogą zostać poproszone o opuszczenie Oddziału.

 

§ 7

Zakres opieki, jaką mogą świadczyć rodzina i bliscy pacjenta, jest indywidualnie określony na każdym oddziale. Informacje znajdują się na tablicach ogłoszeń.

 

§ 8

1.Informacji o stanie pacjenta udziela lekarz wyłącznie osobom upoważnionym pisemnie przez pacjenta.

2.Nie udziela się telefonicznie informacji o stanie pacjenta.

 

§ 9

1. Wszelkie życzenia oraz uwagi osób odwiedzających mogą być wpisywane do Księgi Uwag i Wniosków dostępnej na każdym oddziale, bądź bezpośrednio kierowane do Ordynatora/Kierownika Oddziału, Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej, Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta, Dyrektora lub jego Zastępców.

2. Informacje o sposobie kontaktu z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Praw Pacjenta znajdują się na tablicach ogłoszeń.

pdf
Rozmiar 0.07 MB
Przywrócenie Odwiedzin
Dodano: 2022-06-03 13:22:38
pdf
Rozmiar 0.19 MB
Regulamin Odwiedzin
Dodano: 2022-06-03 13:14:03
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć